Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 247-4477

1.6. Електронна поштова адреса емітента: svetlana.kurmelova@hdi.kiev.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.hdi.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» своїм рішенням (протокол №6 від 01 лютого 2012 року) обрала з 01 лютого 2012 року на посаду Члена правління – фінансового директора Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Курмельову Світлану Вікторівну та ввела її до складу правління.

Курмельова Світлана Вікторівна (Паспорт серії МЕ №046781, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві, 27.06.2002 р.) обирається на посаду строком на 3 роки, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання членом правління – фінансовим директоромобіймала посаду фінансового директора Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» та радника голови правління Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» своїм рішенням (протокол №6 від 01 лютого 2012 року) обрала з 01 лютого 2012 року на посаду Члена правління – директора з розвитку продажу Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Щербатих Марину Олександрівну та ввела її до складу правління. Щербатих Марина Олександрівна (Паспорт серіїї ВВ №172973, виданий Єнакієвським ВМ УМВС України в Донецькій області 09.01.1998 р.) обирається на посаду строком на 3 роки, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання членом правління – директором з розвитку продажу обіймала посаду директора з розвитку продажів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» та директора з продажів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», заступника директора з продажів ТДВ «СК «Провіта».

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління                                                                                                          Ксєніч Костянтин Михайлович

01.02.2012 року