Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150.

 

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє вас, що 27 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул.Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування») відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 27 квітня 2012 року з 10.00 год. до 11.30 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління Курмельова Світлана Вікторівна.

27 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

 

1)        Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)        Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3)        Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4)        Звіт Правління ПрАТ «ХДІ страхування» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ХДІ страхування» у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5)        Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування» про її діяльність у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6)        Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7)        Затвердження річного звіту ПрАТ «ХДІ страхування», річних результатів діяльності, річного балансу ПрАТ «ХДІ страхування» за 2011 рік.

8)        Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ХДІ страхування» за 2011 рік.

9)        Внесення змін до статуту ПрАТ «ХДІ страхування».

10)    Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

11)    Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

12)    Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

13)    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

2011 р.

2010 р.

Усього активів 82955 93628
Основні засоби 34147 59238
Довгострокові фінансові інвестиції 1443 1287
Запаси 330 593
Сумарна дебіторська заборгованість 4964 2671
Грошові кошти та їх еквіваленти 40295 29334
Нерозподілений прибуток (-72386) (-54385)
Власний капітал 45865 66121
Статутний капітал 70000 65000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2690 2291
Чистий прибуток (збиток) (-18001) (-18727)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  –  –
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  –  –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  –  –
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 152 192

 

Телефон для довідок: (044) 247-44-77                                                  ПрАТ «ХДІ страхування»