Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150.

 

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 24 вересня 2012 року о 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування») відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 вересня 2012 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год.,18.09.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 18.09.2012 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 21 вересня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Правління Курмельова Світлана Вікторівна.

24 вересня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1)                 Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)                 Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3)                 Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4)                 Внесення змін до статуту ПрАТ «ХДІ страхування».

5)                 Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

6)                 Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

7)                 Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

8)                 Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

Телефон для довідок: (044) 247-44-77

ПрАТ «ХДІ страхування»