Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150.

 

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»повідомляє Вас, що 05 листопада 2012 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 1-й поверх, конференц-зал (Бізнес-центр FIMCenter) відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 05 листопада  2012 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 1-й поверх, конференц-зал (Бізнес-центр FIM Center).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 30.10.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 30.10.2012 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 02 листопада 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Анна Проскуріна.

05 листопада 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1)                 Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)                 Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3)                 Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4)                 Збільшення статутного капіталу ПрАТ «ХДІ страхування» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5)                  Приватне розміщення акцій.

6)                  Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

7)                  Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надається повноваження щодо:

–                Прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

–                Затвердження результатів приватного розміщення акцій;

–                Прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

–                Повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

–                Письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;

8)                  Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надається повноваження:

–                Отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання  свого  переважного  права  на  придбання  акцій, стосовно  яких  прийняте  рішення  про  розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

–                проводити дії  щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважногоправа  на  придбання  акцій,  стосовно  яких  прийнято рішенняпро розміщення;

–                проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

–                проводити дії  щодо  здійснення  обов’язкового викупу акцій у акціонерів,  які  реалізують  право  вимагати  здійснення   викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

9)                  Складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

 

10)              Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надається повноваження повідомити акціонерів та інвесторів згідно  з  переліком,  складеним та затвердженим  загальними зборами акціонерів,  про  право  вимоги обов’язкового викупу акцій не  пізніше  10  робочих  днів  з  дати проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (044) 247-44-77

ПрАТ «ХДІ страхування»