Повідомлення фкціонерів ПрАТ «ХДІ Страхування» про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Повідомлення фкціонерів ПрАТ «ХДІ Страхування» про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХДІ СТРАХУВАННЯ” (далі – Товариство) повідомляє, що 05 листопада 2012 року відбулися Загальні збори акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення (протокол № 36 від 05.11.2012р.) про збільшення статутного капіталу Товариства на 1 000 000 (один мільйон) грн. шляхом приватного розміщення додаткових 100 000 000 (сто мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. (одна копійка) за рахунок додаткових внесків.

       Найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

       Місцезнаходження:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, Україна, 03150, тел./факс 247-44-77.

       Розмір статутного капіталу:

Статутний капітал Товариства станом на дату прийняття рішення про приватне (закрите) розміщення акцій ПрАТ «ХДІ страхування» складає 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн.

Відомості щодо акцій, що планується розмістити:

Планується розмістити 100 000 000 (сто мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства.

Привілейовані акції не випускаються.

Форма існування акцій – бездокументарна.

       Порядок приватного (закритого) розміщення акцій та їх оплати:

Ціна розміщення акцій – 0,33грн. (тридцять три копійки) за 1 (одну) просту іменну акцію, що є вище номінальної вартості акцій, яка складає 0,01грн. (одну копійку) за 1 (одну) просту іменну акцію та вище ринкової вартості, яка складає 0,01грн. (одну копійку) за 1 (одну) просту іменну акцію. Ринкова вартість акцій  визначена оцінювачем ТОВ «Аелєкон» (рецензія на Звіт про оцінку здійснена рецензентом ТОВ «Філін Кепітал Менеджмент») та затверджена Наглядовою радою Товариства 12.10.12р. (Протокол №19).

Оплата вартості акцій здійснюється винятково грошовими коштами. Оплата вартості акцій здійснюється в національній валюті (гривня) на поточний рахунок Товариства: рахунок №26505010013846 в АТ Укрексімбанк, м. Київ, МФО 322313, ЄДРПОУ 22868348.1 144,00 грн. (Одна

Розміщення акцій та реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 102.

Приватне (закритерозміщення акцій Товариства здійснюється з 17.01.2013 року по 18.02.2013 рік (включно)

Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства, згідно з переліком акціонерів станом на 05 листопада 2012 року, складеним в порядку, встановленому законодавством України.

       На виконання вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про можливість реалізації переважного права на придбання акцій та умови придбання акцій:

Виключно акціонери товариства, згідно з переліком акціонерів станом на 05 листопада 2012 року,складеним в порядку, встановленому законодавством України, реалізують своє переважне право напридбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій товариства станом на 05 листопада 2012 року.

Акціонери товариства (згідно з переліком акціонерів станом на 05 листопада 2012 року), які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, повинні звернутися в робочі дні в строк з 10.00 год. 20.12.12р. (дата початку строку  реалізації акціонерами свого переважного права) по 16.00 год. 16.01.13р. (включно) (дата закінчення строку реалізації акціонерами свого переважного права) особисто до уповноваженої особи Товариства (Голови правління Проскуріної Анни) з письмовою заявою про придбання акцій та перерахувати кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються в національній валюті (гривні) на поточний рахунок товариства: №26505010013846 в  АТ Укрексімбанк, м. Київ, МФО 322313, ЄДРПОУ 22868348.

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше 16.00 год. 16 січня 2013 року.

В заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

Заяви приймаються за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102.

Заява від фізичної особи повинна бути підписана особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.

Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та завіряєтьсяпечаткою. Повноваження керівника підтверджує витяг із Статуту в частині повноважень керівника тавиписка чи витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для нерезидента – витяг з торгового, судового чи банківського реєстру), що додаються до заяви.

Видача Товариством, на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

Подання акціонерами товариства уповноваженому органу товариства заяв про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачено.

Акціонери товариства, від яких не отримані заяви на придбання акцій в строк реалізації переважного права, вважаються такими, які відмовилися від використання свого переважного права на придбання акцій товариства.

Приватне (закритерозміщення акцій товариства здійснюється з 17.01.2013 року по 18.02.2013рік (включно) та проходить в два етапи:

1-й етап розміщення – в робочі дні з 10.00год 17.01.2013 року по 16.00год. 07.02.2013 року (включно).

Під час проведення першого етапу розміщення акцій,  з акціонерами, які реалізували своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, а саме: надали заяви та здійснили повну оплату акцій, що ними придбаваються, – укладаються договори купівлі-продажу акцій.

       2-й етап розміщення – серед акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право – в робочі дні з 10.00 год. 08.02.2013 року по 16.00год. 18.02.2013 року (включно).

На другому етапі приватного (закритого) розміщення розміщуються акції, не розміщені (нереалізовані) протягом строку, який визначений для реалізації акціонерами свого переважного права.

Під час другого етапу розміщення акцій акціонери, що бажають придбати акції, або уповноважені ними представники, повинні звернутися особисто до уповноваженої особи Товариства Голови Правління Проскуріної Анни з письмовою заявою із зазначенням кількості акцій, яку вони мають намір придбати за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102.

Протягом другого етапу приватного розміщення акцій в робочі дні у період з 10.00 год. 08.02.2013 року по 16.00год. 18.02.2013 року (включно) після поданої заяви будуть укладатися договори купівлі-продажу акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладаються в робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102.

Повна (100 %) оплата акцій, згідно договорів купівлі-продажу акцій, укладених на другому етапі розміщення, повинна бути здійснена протягом 4 (чотирьох) банківських днів з дати укладання договору напридбання акцій, але не пізніше 16-00 год. 18.02.2013р., останнього дня другого етапу закритого(приватного) розміщення акцій.

Акціонери, оплата за акції від яких на рахунок товариства надійшла з порушенням умов та термінівоплати, не вважаються такими, що придбали акції та договір на придбання акцій з ними вважається розірваним з наступного дня після несплати за акції.

Оплата вартості акцій здійснюється винятково грошовими коштами.