Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.    Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348

1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38 (044) 247044-77

1.6. Електронна поштова адреса емітента –svetlana.kurmelova@hdi.ua

1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково

використовується емітентом для розкриття інформації:www.hdi.ua

1.8. Вид  особливої  інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2.    Текст повідомлення:

Згідно з Наказом Голови правління № 13-к від 14.02.2013 року, Скрипник Тетяна Володимирівна (паспорт серії МЕ 769401, виданий Святошинським РУГУ МВС України в місті Києві 01 липня 2006 року) звільнена з посади головного бухгалтера Товариства з 15.02.2013 року на підставі поданої заяви про звільнення за власним бажанням

Скрипник Тетяна Володимирівна обіймала посаду з 08.04.2010 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє.

Станом на дату оприлюднення інформації, посаду головного бухгалтера нікого не прийнято.                            3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність

інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПрАТ «ХДІ страхування»  ____________  Анна Проскуріна

М.П.         15.02.2013 року