Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.    Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348

1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38 (044) 24744-77

1.6. Електронна поштова адреса емітента –svetlana.kurmelova@hdi.ua

1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково

використовується емітентом для розкриття інформації:www.hdi.ua

1.8. Вид  особливої  інформації: зміна складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Текст повідомлення:

Згідно даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 квітня 2013 (отримано від депозитарію ПрАТ НДУ 26 квітня 2013 року за вихідним номером 32179 зв) склад власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства змінено, а саме:

Частка акціонера Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (Німеччина) збільшилась на 100 000 000 штук простих іменних акцій та становить на даний момент 7 049 562 222 штук простих іменних акцій, що відповідає 99,2896 відсотка у статутному капіталі Товариства.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність

інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПрАТ «ХДІ страхування»   ____________  Анна Проскуріна

М.П.         29.04.2013 року