Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22868348
1.4 Місцезнаходження емітента 03150, мiсто Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 102
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 2474477 (044)5290894
1.6 Електронна поштова адреса емітента anna.proskurina@hdi.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

 

Рiшенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 28 вiд 06 вересня 2013 року, припинено повноваження члена правлiння-заступника голови правлiння Курмельової Свiтлани Вiкторiвни у зв’язку зi смертю.
Курмельова Свiтлана Вiкторiвна обiймала посаду члена правлiння-заступника голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування” з 25 вересня 2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала, акцiями товариства не володiла.
Рiшенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 28 вiд 06 вересня 2013 року Гриб Ольгу Петрiвну призначено тимчасово виконуючим обов`язки члена правлiння-заступника голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування” з 09 вересня 2013 року.
Гриб Ольга Петрiвна призначена на посаду на невизначений строк, протягом своєї дiяльностi обiймала посади:
1990-1993 р.р. викладач, Iрпiнський економiчний технiкум.
1993-1999 р.р. старший державний податковий iнспектор вiддiлу правового забезпечення та роботи з платниками податкiв, Державна податкова iнспекцiя у м. Iрпiнь.
1999-2001 бухгалтер-консультант фiлiї ТОВ “Бiзнес Клуб” в м. Iрпiнь.
2001-2002 консультант з економiчних питань ТОВ “Бiзнес Клуб”.
2003-2005 головний бухгалтер ТОВ “Аудиторська фiрма “АЛЛА ПРIМА”.
2005-2006 головний бухгалтер ТОВ “Iнтеркон Трейдинг”.
2006-2007 начальник вiддiлу аудиту суб’єктiв некомерцiйної господарської дiяльностi ЗАТ “Аудиторська фiрма “Де Вiзу”.
2007-2008 головний бухгалтер ЗАТ “Страхова компанiя “Iнкомстрах”.
2008-2009 директор фiнансово-економiчного департаменту ЗАТ “Страхова компанiя “ПАРТНЕР”.
2009-2011 головний бухгалтер ЗАТ “Страхова компанiя “Основа”.
2011 – 01.03.2013 головний бухгалтер ТДВ “Страхова компанiя “Провiта”.
04.03.2013 – по теперiшнiй час головний бухгалтер ПрАТ “ХДI страхування”.
Гриб Ольга Петрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

 

3. Підпис

Голова правлiння Проскурiна Анна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.