Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

2. Код за ЄДРПОУ

22868348

3. Місцезнаходження

03150, мiсто Київ, вул. Червоноармiйська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 2474477 (044)5290894

5. Електронна поштова адреса

anna.proskurina@hdi.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hdi.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 34 вiд 28 сiчня 2014 року припинено повноваження тимчасово виконуючого обов`язки члена правлiння-заступника голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування” Гриб Ольги Петрiвни з 28 сiчня 2014 року.
Гриб Ольга Петрiвна обiймала посаду тимчасово виконуючого обов`язки члена правлiння-заступника голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування” з 09 вересня 2013 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Рiшенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 34 вiд 28 сiчня 2014 року Гриб Ольгу Петрiвну обрано на посаду члена правлiння-заступника голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування” з 29 сiчня 2014 року.
Гриб Ольга Петрiвна призначена на посаду на невизначений строк, протягом своєї дiяльностi обiймала посади:
1990-1993 р.р. викладач, Iрпiнський економiчний технiкум.
1993-1999 р.р. старший державний податковий iнспектор вiддiлу правового забезпечення та роботи з платниками податкiв, Державна податкова iнспекцiя у м. Iрпiнь.
1999-2001 бухгалтер-консультант фiлiї ТОВ “Бiзнес Клуб” в м. Iрпiнь.
2001-2002 консультант з економiчних питань ТОВ “Бiзнес Клуб”.
2003-2005 головний бухгалтер ТОВ “Аудиторська фiрма “АЛЛА ПРIМА”.
2005-2006 головний бухгалтер ТОВ “Iнтеркон Трейдинг”.
2006-2007 начальник вiддiлу аудиту суб’єктiв некомерцiйної господарської дiяльностi ЗАТ “Аудиторська фiрма “Де Вiзу”.
2007-2008 головний бухгалтер ЗАТ “Страхова компанiя “Iнкомстрах”.
2008-2009 директор фiнансово-економiчного департаменту ЗАТ “Страхова компанiя “ПАРТНЕР”.
2009-2011 головний бухгалтер ЗАТ “Страхова компанiя “Основа”.
2011 – 01.03.2013 головний бухгалтер ТДВ “Страхова компанiя “Провiта”.
04.03.2013 – по теперiшнiй час головний бухгалтер ПрАТ “ХДI страхування”.
Гриб Ольга Петрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

Проскурiна Анна

Голова правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

29.01.2014

(дата)