Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, мiсто Київ, вул. Червоноармiйська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2474477 (044)5290894
5. Електронна поштова адреса anna.proskurina@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року, припинено повноваження (вiдкликано) голови наглядової ради Маттiаса Маака. Маттiас Маак (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) був обраний головою наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» з 27.02.2013 року, володiє однiєю акцiєю (0,00000 % вiд загальної кiлькостi акцiй) публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року головою наглядової ради обрано Маттiаса Маака. Маттiаса Маака (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) обрано на посаду строком на три роки. До цього обiймав посаду голови наглядової ради з 27.02.2013 року, до цього – посаду голови наглядової ради ПрАТ “ХДI страхування” з 27.04.2012, до цього – посаду голови наглядової ради ПрАТ “ХДI страхування” з 25.03.2011. Iнформацiя щодо обiймання посади на iнших пiдприємствах, окрiм вищевказаних, вiдсутня. Володiє однiєю акцiєю (0,00000% вiд загальної кiлькостi акцiй) Публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року, припинено повноваження (вiдкликано) члена наглядової ради Свена Фоккеми. Свен Фоккема (згоди на оприлюднення праспортних даних не надано) був обраний членом наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» з 27.02.2013, акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року обрано члена наглядової ради Свена Фоккему. Свена Фоккему (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) обрано на посаду строком на три роки. До цього обiймав посаду члена наглядової ради з 27.02.2013 року До цього обiймав посаду члена правлiння Таланкс Iнтернешнл АГ з квiтня 2012 року. Iнформацiя щодо обiймання посади на iнших пiдприємствах, окрiм вищевказаної, вiдсутня. Акцiями Публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року припинено повноваження (вiдкликано) члена наглядової ради Девiда Хуллiна. Девiд Хуллiн (згоди на оприлюддення паспортних даних не надано) обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ “ХДI страхувааня” з 27.02.2013 року, акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв “ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року обрано члена наглядової ради Девiда Хуллiна. Девiда Хуллiна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) обрано на посаду строком на три роки. До цього обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ “ХДI страхування” з 27.02.2013 року, з 2003 року по сiчень 2013 року обiймав посаду перестрахового брокера в компанiї Протекшн Ре/Таланкс. Акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року, припинено повноваження (вiдкликано) члена наглядової ради Адама Форналiка. Адам Форналiк (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) був обраний членом наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» з 27.02.2013 року, до цього обiймав посаду члена наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» з 25.09.2012 року. Акцiями Публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На мiiсце особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року, припинено повноваження (вiдкликано) голови ревiзiйної комiсiї Мiхаеля Шмiдта-Розiна. Мiхаель Шмiдт-Розiн (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) був обраний головою ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 34 вiд 27.04.2012 року, акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року обрано голову ревiзiйної комiсiї Мiхаеля Шмiдта-Розiна. Мiхаель Шмiдт-Розiн (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) обраний на посаду строком на три роки, до цього обiймав посаду голови ревiзiйної комiсiї з 27.04.2012 року, до цього – посаду голови ревiзiйної комiсiї з 25.03.2011, акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року, припинено повноваження (вiдкликано) члена ревiзiйної комiсiї Штефанi Мевес. Штефанi Мевес (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) була обрана членом ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 34 вiд 27.04.2012 року, акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “ХДI страхування” вiдповiдно до Протоколу № 38 вiд 18.04.2014 року обрано члена ревiзiйної комiсiї Соню Оберхойзер. Соня Оберхойзер (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) обрана на посаду строком на три роки, до цього обiймала посади: з 2007 року по 2011 рiк – ХДI Герлiнг Лєбензфезiхерунг АГ, начальник департаменту з планування та звiтностi,з 2011 року по теперiшнiй час начальник департаменту оперативного контроллiнга в компанiї Таланкс Iнтернешнл АГ. Акцiями публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» не володiє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Проскурiна Анна

голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.04.2014

(дата)