Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента         Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування»

2. Код за ЄДРПОУ          22868348

3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , вул. Червоноармiйська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс   0442474477 0445290894

5. Електронна поштова адреса              hdi@hdi.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації                www.hdi.ua

7. Вид особливої інформації    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 56 вiд 30.01.2015р.) прийнято рiшення звiльнити Щербатих Марину Олександрiвну у зв’язку iз поданою заявою про звiльнення за п. 1 ст. 36 КЗпП України (наказ про звiльнення № 15-к вiд 30.01.2015р.).

Щербатих Марина Олександрiвна звiльнена з посади: член правлiння та комерцiйний директор 30.01.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена правлiння з 16.02.2012р. по 30.01.2015р.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 56 вiд 30.01.2015р.) прийнято рiшення обрати з 02.02.2015р. на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Косенка Євгенія Григоровича до 01.05.2015р. (наказ про призначення № 17 вiд 30.01.2015р.)

Косенко Євгеній Григорович призначений на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння з 02.02.2015р. до 01.05.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:

27.02.2009р. прийнятий до ЗАТ «СК «Українська страхова група» на посаду спецiалiста вiддiлу врегулювання збиткiв по ОСЦПВВНТЗ Департаменту врегулювання збиткiв; 01.07.2010р. переведений на посаду провiдного спецiалiста вiддiлу врегулювання збиткiв Департаменту врегулювання збиткiв м. Києва; 03.09.2010р. звiльнений за власним бажанням, згiдно ст. 38 КЗпПУ;

06.09.2010р. прийнятий до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду заступника начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 16.05.2011р. переведений на посаду начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 19.10.2012р. переведений на посаду начальника управлiння врегулювання збиткiв, де працює по теперiшнiй час.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 56 вiд 30.01.2015р.) прийнято рiшення обрати з 02.02.2015р. на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Корлиханову Iрину Олександрiвну до 01.05.2015р. (наказ про призначення № 17 вiд 30.01.2015р.)

Корлиханова Iрина Олександрiвна призначена на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння з 02.02.2015р. до 01.05.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:

26.10.2009р. прийнята до ЗАТ «СК «Здорово» на посаду начальника управлiння методологiї та андерайтингу; 14.01.2011р. управлiння методологiї та андерайтингу перейменовано на управлiння андерайтингу та перестрахування; 31.08.2012р. звiльнена за згодою сторiн п.1 ст.36 КЗпПУ;

09.10.2012р. прийнята до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду начальника управлiння андерайтингу та методологiї, де працює по теперiшнiй час.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади                                                          Анна Проскурiна

Голова правлiння                         (підпис)                             (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                     30.01.2015

(дата)


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.