ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 17 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування» відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 17 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 13.04.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 13.04.2015 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Анна Проскуріна або уповноважена нею інша особа.

17 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1) Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4) Звіт Правління ПрАТ «ХДІ страхування» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ХДІ страхування» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5) Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування» про її діяльність у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6) Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7) Затвердження річного звіту ПрАТ «ХДІ страхування», річних результатів діяльності, річного балансу ПрАТ «ХДІ страхування» за 2014 рік.

8) Затвердження Кодексу про корпоративне управління ПрАТ «ХДІ страхування».

9) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ХДІ страхування» за 2014 рік.

10) Про схвалення рішень Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2014 р.

2013 р.

Усього активів

268017

182069

Основні засоби

40549

41033

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

280

278

Сумарна дебіторська заборгованість

25666

10550

Грошові кошти та їх еквіваленти

172787

89251

Нерозподілений прибуток

-83158

-80680

Власний капітал

100810

95511

Статутний капітал

71000

71000

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

111798

15655

Чистий прибуток (збиток)

4859

-29

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7100000000

7100000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

163

166

Телефон для довідок: (044) 247-44-77 ПрАТ «ХДІ страхування»

Голова Правління                                                                                                  Анна Проскуріна