Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , вул. Червоноармiйська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

hdi@hdi.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.hdi.ua

в мережі Інтернет

28.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2015

припинено повноваження

в.о. члена правлiння

Корлиханова Iрина Олександрiвна

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 67 вiд 27.04.2015р.) прийнято рiшення припинити повноваження виконуючої обов’язки члена правлiння Корлиханової Iрини Олександрiвни з 01.05.2015р. у зв’язку iз закiнченням 01.05.2015 року строку, на який, згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, що оформлено протоколом № 56 вiд 30.01.2015 року, її було обрано на посаду в.о. члена правлiння.
Повноваження в.о. члена правлiння Корлиханової Iрини Олександрiвнi припинено з 01.05.2015р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, Корлиханова Iрина Олександрiвна часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi в.о.члена правлiння з 02.02.2015р. по 01.05.2015р.

27.04.2015

припинено повноваження

в.о. члена правлiння

Косенко Євгенiй Григорович

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 67 вiд 27.04.2015р.) прийнято рiшення припинити повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича з 01.05.2015р. , у зв’язку iз закiнченням 01.05.2015 року строку, на який, згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, що оформлено протоколом № 56 вiд 30.01.2015 року, було обрано на посаду в.о. члена правлiння.
Повноваження в.о. члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича припинено з 01.05.2015р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, Косенко Євгенiй Григорович часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi в.о. члена правлiння з 02.02.2015р. по 01.05.2015р.

27.04.2015

обрано

в.о. члена правлiння

Косенко Євгенiй Григорович

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 67 вiд 27.04.2015р.) прийнято рiшення обрати з 02.05.2015р. на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Косенка Євгенiя Григоровича строком до 01.11.2015р. (наказ № 78 вiд 27.04.2015р.).
Косенко Євгенiй Григорович призначений на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння з 02.05.2015р. до 01.11.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
27.02.2009р. прийнятий до ЗАТ «СК «Українська страхова група» на посаду спецiалiста вiддiлу врегулювання збиткiв по ОСЦПВВНТЗ Департаменту врегулювання збиткiв; 01.07.2010р. переведений на посаду провiдного спецiалiста вiддiлу врегулювання збиткiв Департаменту врегулювання збиткiв м. Києва; 03.09.2010р. звiльнений за власним бажанням, згiдно ст. 38 КЗпПУ;
06.09.2010р. прийнятий до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду заступника начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 16.05.2011р. переведений на посаду начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 19.10.2012р. переведений на посаду начальника управлiння врегулювання збиткiв, де працює по теперiшнiй час;
з 02.02.2015р. по 01.05.2015р. – в.о. члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування».

Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.