Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 044 247 44 77 044 529 08 94
5. Електронна поштова адреса irina.kovalyova@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” (надалi – Товариство) повiдомляє, що на пiдставi отриманої 11.06.2015р iнформацiйної довiдки вих № 91430 iд вiд 10.06.2015р., виданої Публiчнимакцiонерним товариством “Нацiональний депозитарiй України”, стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
– частка голосуючих (простих) акцiй акцiонера Таланкс Iнтернешнл Акцiєнгезелльшафт (Нiмеччина) до змiни пакета акцiй складала 89,2896% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакетаакцiй – склала 89,2896087746479% (6339562223 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй
Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” (надалi – Товариство) повiдомляє, що на пiдставi отриманої 11.06.2015р, iнформацiйної довiдки вих № 91430 iд вiд 10.06.2015р., виданої Публiчнимакцiонерним товариством “Нацiональний депозитарiй України”, стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
– частка голосуючих (простих) акцiй Акцiонерного товариства Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя) до змiни пакета акцiй складала 10,0000% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй- склала 9,99999995891549% (709999999 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Проскурiна Анна

голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

11.06.2015

(дата)

 

Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.