Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента         Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

2. Код за ЄДРПОУ          22868348

3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс   0442474477 0445290894

5. Електронна поштова адреса              hdi@hdi.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 73 вiд 28.10.2015р.) прийнято рiшення припинити повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича 01.11.2015р., у зв’язку iз закiнченням 01.11.2015 року строку, на який, згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, що оформлено протоколом № 67 вiд 27.04.2015 року, було обрано на посаду в.о. члена правлiння.

Косенко Євгенiй Григорович, припинено повноваження в.о. члена правлiння 01.11.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi в.о. члена правлiння з 02.05.2015р. по 01.11.2015р.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 73 вiд 28.10.2015р.) прийнято рiшення обрати з 02.11.2015р. на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Косенка Євгенiя Григоровича до 31.03.2016р. (наказ про обрання № 203 вiд 28.10.2015р.).

Косенко Євгенiй Григорович призначений на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння з 02.11.2015р. до 31.03.2016р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:

06.09.2010р. прийнятий до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду заступника начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 16.05.2011р. переведений на посаду начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 19.10.2012р. переведений на посаду начальника управлiння врегулювання збиткiв, де працює по теперiшнiй час;

02.02.2015р.- 01.05.2015р. – в.о. члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування».

02.05.2015р. – 01.11.2015р. – в.о. члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади                                                          Проскурiна Анна

голова правлiння                         (підпис)                             (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                     03.11.2015

(дата)

Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.