Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента

(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

hdi@hdi.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.01.2016

припинено повноваження

член правлiння – заступник голови правлiння

Гриб Ольга Петрiвна

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол вiд 21.01.2016р.) прийнято рiшення продовжити повноваження члена правлiння-заступника голови правлiння Гриб Ольги Петрiвни до 30.09.2016р.
Гриб Ольга Петрiвна, продовжено повноваження члена правлiння-заступника голови правлiння до 30.09.2016р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебуває на посадi члена правлiння-заступника голови правлiння з 29.01.2014р.

21.01.2016

обрано

член правлiння-заступник голови правлiння

Гриб Ольга Петрiвна

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол вiд 21.01.2016р.) прийнято рiшення продовжити повноваження члена правлiння-заступника голови правлiння Гриб Ольги Петрiвни до 30.09.2016р.
Гриб Ольга Петрiвна, продовжено повноваження члена правлiння-заступника голови правлiння до 30.09.2016р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебуває на посадi члена правлiння-заступника голови правлiння з 29.01.2014р., протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
05.05.2009р- 03.03.2011р. головний бухгалтер в ЗАТ “СК “Основа”;
09.03.2011р. – 01.03.2013р. головний бухгалтер ТДВ “Страхова компанiя “Провiта”;
04.03.2013р. по теперiшнiй час – головний бухгалтер ПрАТ “ХДI страхування”;
09.09.2013р. по 28.01.2014р. – тимчасово виконуюча обов’язки члена правлiння – заступника голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування”,
29.01.2014р. по теперiшнiй час – член правлiння – заступник голови правлiння ПрАТ “ХДI страхування”.

 

Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.