Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента    Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
2. Код за ЄДРПОУ    22868348
3. Місцезнаходження    03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс    0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса    hdi@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації    www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 88 вiд 14.06.2016р.) прийнято рiшення припинити повноваження Маттiаса Маака як Голови Наглядової ради Товариства з 15.06.2016р.
Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 15.06.2016р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, Маттiас Маак володiє однiєю акцiєю Товариства, що складає 0,0000% статутного капiталу, судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав, перебував на посадi Голови Наглядової Ради Товариства з 19.04.2014р. до 15.06.2016р.
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 88 вiд 14.06.2016р.) прийнято рiшення обрати Свена Фоккема Головою Наглядової ради Товариства з 15.06.2016р.
Свен Фоккема призначений на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 15.06.2016р. по 18.04.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
з сiчня 2011р. по жовтень 2011 року займав посаду головного операцiйного директора в Нацiонале Суiсс;
з листопада 2011 року по березень 2012 року займав посаду Директора з розвитку бiзнесу Центральної та Схiдної Європи, Росiї та Туреччини в Таланкс Iнтернешнл АГ
з квiтня 2012 року займає посаду члена Правлiння Таланкс Iнтернешнл АГ
з 24.09.2012 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “ХДI страхування”,
з 18.04.2014р. протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 38 вiд 18.04.2014р. було припинено повноваження, як члена Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування»;
з 19.04.2014р. вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 18.04.2014 року (протокол № 38), Свен Фоккем був обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади                   Проскурiна Анна
Голова Правлiння         (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)
М.П.        15.06.2016
(дата)


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.