Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХДI СТРАХУВАННЯ”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса hdi@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 90 вiд 14.07.2016р.) прийнято рiшення припинити повноваження Голови Правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Проскурiної Анни з 19.07.2016р. на пiдставi припинення її повноважень посадової особи Роботодавця (пункт 5 частини 1 статтi 41 Кодексу законiв про працю України).
Повноваження Голови Правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Проскурiної Анни припинено з 19.07.2016р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, Проскурiна Анна володiє 1119833 акцiй Товариства, що складає 0,015772 % статутного капiталу, судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала, перебувала на посадi Голови Правлiння ПрАТ «ХДI страхування» з 25.09.2012р. до 19.07.2016р.
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 90 вiд 14.07.2016р.) прийнято рiшення призначити Волкова Олександра Васильовича Головою Правлiння ПрАТ «ХДI страхування» з 20.07.2016р. на строк до 22.07.2019р.
Волков Олександр Васильович призначений на посаду Голови Правлiння ПрАТ «ХДI страхування» з 20.07.2016р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
09.02.2005р. прийнятий на посаду директора Луганської обласної дирекцiї ЗАТ «Страхова компанiя «Кредо-Класик» (28.09.2008р. ЗАТ «СК «Кредо-Класик» перейменоване в ПрАТ «СК «Кредо-Класик», 18.02.2010р. ПрАТ «СК «Кредо-Класик» перейменовано в ПрАТ «СК «УНIКА»)
03.11.2014р. переведений на посаду директора дирекцiї Рiвненської обласної дирекцiї
29.04.2016р. переведений на посаду директора дирекцiї Запорiзької обласної дирекцiї
19.07.2016р. звiльнений з посади за власним бажанням згiдно ст. 38 КЗпП України
20.07.2016р. прийнятий на посаду Голови Правлiння ПрАТ «ХДI страхування» на строк до 22.07.2019р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

20.07.2016

(дата)

 


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.