Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса hdi@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол вiд 11.08.2016р.) прийнято рiшення продовжити повноваження члена Правлiння-заступника Голови Правлiння Гриб Ольги Петрiвни до 30.09.2017р.
Гриб Ольга Петрiвна, продовжено повноваження члена Правлiння-заступника Голови Правлiння до 30.09.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента неволодiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебуває на посадi члена Правлiння-заступника Голови Правлiння з 29.01.2014р.
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол вiд 11.08.2016р.) прийнято рiшення продовжити повноваження члена Правлiння-заступника Голови Правлiння Гриб Ольги Петрiвни до 30.09.2017р.
Гриб Ольга Петрiвна, продовжено повноваження члена Правлiння-заступника Голови Правлiння до 30.09.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента неволодiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебуває на посадi члена Правлiння-заступника Голови Правлiння з 29.01.2014р., протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
09.03.2011р. – 01.03.2013р. головний бухгалтер ТДВ “Страхова компанiя “Провiта”;
04.03.2013р. по теперiшнiй час – головний бухгалтер ПрАТ “ХДI страхування”;
09.09.2013р. по 28.01.2014р. – тимчасово виконуюча обов’язки члена Правлiння – заступника Голови Правлiння ПрАТ “ХДI страхування”,
29.01.2014р. по теперiшнiй час – член Правлiння – заступник Голови Правлiння ПрАТ “ХДI страхування”.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

12.08.2016

(дата)


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.