Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса hdi@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 16.08.2016р. на пiдставi Iнформацiйної довiдки щодо iнформацiї про акцiонерiв – юридичних осiб i спiльноїкiлькостi – фiзичних осiб за вих. № 119150 iд вiд 16.08.2016р., виданої Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 iбiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
– частка голосуючих (простих) акцiй акцiонера Таланкс Iнтернешнл Акцiєнгезелльшафт (Нiмеччина) до змiни пакета акцiй складала 89,2896087746479% (6339562223 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй – склала 0% (0 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 16.08.2016р. на пiдставi Iнформацiйної довiдки щодо iнформацiї про акцiонерiв – юридичних осiб i спiльноїкiлькостi – фiзичних осiб за вих. № 119150 iд вiд 16.08.2016р., виданої Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 iбiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
– частка голосуючих (простих) акцiй Акцiонерного товариства Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя) до змiни пакета акцiй складала 9,99999998591549% (709999999 штук простих iменних акцiй) до загальноїкiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй – склала 99,289608% (7049562222 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

17.08.2016

(дата)


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.