ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 29 вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування» відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 29 вересня 2016 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 23 вересня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23 вересня 2016 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 вересня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – голова правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

29 вересня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

 

1)   Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)   Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3)   Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4)   Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ ХДІ страхування: Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).

5)   Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів..

6)   Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПрАТ ХДІ страхування:          Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії),

Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

7)   Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8)   Зміна найменування ПрАТ «ХДІ страхування».

9)   Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.

10)           Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

З питання 1:

1.1.   Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

1.2.   Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

З питання 2:

2.   Обрати Ковальову Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

З питання 3:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»:

–        Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином:  з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

–        Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 хвилин;

–        Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

–        Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

–        Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

–        Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

–        Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

–        Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;

–        Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

–        Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

–        Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

–        Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

–        Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;

–        Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

З питання 4:

4.   Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ “ХДІ страхування”: Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.

З питання 5:

5.1.   Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

5.2.   Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

5.3.   Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

З питання 6:

6.      Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ “ХДІ страхування”: Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

З питання 7:

7.      Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

З питання 8:

8.      Змінити найменування ПрАТ «ХДІ страхування» на:

·      Повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».

·      Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

·      Повне найменування англійською мовою – Public Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”.

·      Скорочене найменування англійською мовою – PJSC “Euroins Ukraine IC”.

З питання 9:

9.1. Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

З питання 10:

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

10.1. У зв’язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

–     Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Положення про правління Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

–     Положення про наглядову раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

–     Положення про наглядову раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 р.

2014 р.

Усього активів 240543 268017
Основні засоби 39230 40549
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 670 280
Сумарна дебіторська заборгованість 21344 25666
Грошові кошти та їх еквіваленти 146717 172787
Нерозподілений прибуток -77617 -83158
Власний капітал 108320 100810
Статутний капітал 71000 71000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 64112 111798
Чистий прибуток (збиток) 8563 4859
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7100000000 7100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 163

Телефон для довідок: (044) 247-44-77


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.