Повідомлення про збори акціонерів

Повідомлення про збори акціонерів

29.08.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 29 вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування» відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 29 вересня 2016 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 23 вересня 2016 року.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

 

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23 вересня 2016 року.

 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 вересня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – голова правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного на веб-сайті ПрАТ «ХДІ страхування» за посиланням: www.hdi.ua, розділ «Для акціонерів».

29 вересня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

 

NOTICE

of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”

Full name of the Company:

Public Joint Stock Company “HDI strakhuvannya”

Location of the Company in accordance with its Articles of Association: 102 Velyka Vasylkivska St., Kyiv, 03150.

Dear Shareholders!

Public Joint Stock Company “HDI strakhuvannya” notifies you that the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” will take place on 29 September 2016 at 10.00AM at the address: 102 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine (the conference hall of PJSC “HDI strakhuvannya”).

Registration of the shareholders and their representatives to take part in the Extraordinary General Shareholders Meeting will be carried out on 29 September 2016 from 9.00AM to 9.45AM at the address: 102 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine (the conference hall of PJSC “HDI strakhuvannya”).

Registration of the shareholders and their representatives to take part in the Extraordinary General Shareholders Meeting will be carried out under the list of the shareholders entitled to take part in the Extraordinary General Shareholders Meeting, which was formed 3 (three) business days prior to the Extraordinary General Shareholders Meeting, at midnight (12:00AM) of 23 September 2016.

 

For the purpose of participation in the meeting, the shareholders should have their passports and the shareholders’ representatives – passports and powers of attorney authorizing them to represent the shareholders at the general meetings and issued in accordance with effective law.

 

Registration of a shareholder (or shareholder’s representative) to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting can be disallowed by the Registration Committee, should a shareholder (its representative) be without the identification documents and, in case of participation of a shareholder’s representative, – also without the documents confirming the authorities of such representative to take part in the Extraordinary General Meeting of the Company’s Shareholders, and if the shareholder is not included into the list of shareholders entitled to participate in the General Shareholders Meeting, which will be formed 3 (three) business days prior to the General Shareholders Meeting, at midnight (12:00AM) of 23 September 2016.

 

During preparation to the General Shareholders Meeting the shareholders are entitled to be familiarized with the documents required for making decisions on the issues included to the agenda. Familiarization with the materials will take place from the date the present notice is sent to the shareholders and to 28 September 2016 (incl.), from Monday to Friday, from 10.00A.M. to 11.00A.M. at the address: 102 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv 03150 (conference room of PJSC “HDI strakhuvannya”). The officer responsible for arranging for familiarization of the shareholders with the materials of the Meeting is the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasylovych or another person authorized by him.

 

The shareholders find the draft decisions on the matters of the agenda on the website of PJSC “HDI strakhuvannya” at www.hdi.ua, in “For shareholders” section.

 

On 29 September 2016, familiarization of the shareholders with the documents required for making decisions on the issues included to the agenda will be carried out at the place of registration for participation in the Extraordinary General Shareholders Meeting and at the place the General Meeting of the Shareholders is held.

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

 

1)   Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

2)   Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

 

3)   Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

 

4)   Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ ХДІ страхування: Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).

 

 

5)   Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів..

 

6)   Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПрАТ ХДІ страхування:          Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії),

Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

 

7)   Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 

8)   Зміна найменування ПрАТ «ХДІ страхування».

 

9)   Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.

 

10)           Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

 

List of the issues to be voted for

(agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders):

 

 

1) Election of members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” and making a decision as to termination of their authorities.

 

2) Election of the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

 

3) Approving the procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

 

4) Termination of authorities of the following members of the Supervisory Board of PJSC “HDI strakhuvannya”: Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board).

 

5) Appointment of members of the Supervisory Board of the Company using cumulative voting approving terms and conditions of civil contracts with the appointed member of the Supervisory Board, and concluding civil agreements with them..

 

 

6) Termination of authorities of the members of the Audit Committee of the Company: Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee).

 

 

7) Appointment of members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

 

 

8) Change of the name of PJSC “HDI strakhuvannya”.

 

9) Amending the Company’s Articles of Association in connection with the change of its name and bringing the Articles of Association in line with the effective laws by restating the Articles of Association.

 

10) In connection with the change of the Company’s name and restatement of the Company’s Articles of Association, amending the Company’s internal regulations by restating them.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

 

З питання 1:

 

1.1.   Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

 

 

1.2.   Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

З питання 2:

 

2.   Обрати Ковальову Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

 

З питання 3:

 

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»:

 

–        Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином:  з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

–        Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 хвилин;

–        Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

–        Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

–        Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

–        Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

–        Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

–        Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;

–        Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

–        Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

–        Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

–        Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

–        Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;

–        Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

 

З питання 4:

 

4.   Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ “ХДІ страхування”: Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.

 

З питання 5:

 

5.1.   Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

5.2.   Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

5.3.   Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

 

З питання 6:

 

6.      Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ “ХДІ страхування”: Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

 

З питання 7:

 

7.      Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 

З питання 8:

 

8.      Змінити найменування ПрАТ «ХДІ страхування» на:

 

·      Повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».

·      Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

·      Повне найменування англійською мовою – Public Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”.

·      Скорочене найменування англійською мовою – PJSC “Euroins Ukraine IC”.

 

З питання 9:

 

9.1. Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  підписати нову редакцію Статуту Товариства.

 

9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

 

З питання 10:

 

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

 

10.1. У зв’язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

 

–     Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Положення про правління Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування»

–     Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

 

10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

 

–     Положення про наглядову раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

 

10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

 

–     Положення про наглядову раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

–     Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Draft decisions on issues of the agenda

 

 

On issue 1:

 

1.1.            To appoint Novotorov Oleksandr Leonidovych, Lahodiuk Yevhen Stepanovych, Kustova Viktoriia Leonidivna as members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

 

1.2.            Terminate the authorities of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” after full performance of their obligations.

 

On issue 2:

 

2. To elect Kovalova Iryna Viktorivna as the Secretary the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”.

 

On issue 3:

 

3. To approve the following procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”:

 

–        Voting on the Shareholders Meeting should be performed as follows: voting on issues included to the agenda should be carried out using voting bulletins;

–        Speech on one issue of the agenda should be up to 10 minutes;

–        Decisions should be made via voting for the proposed suggestion in full; in case any of the proposed suggestions does not receive enough votes, the respective issue of the agenda should be considered not adopted (voting for the parts of a suggestion is not allowed);

 

–        After the General Meeting is opened, before commencing and during considering of respective issues of the agenda, each participant of the General Meeting may submit a written request for a speech on the matters included to the agenda. After considering of certain issues of the agenda is completed, participants may not submit requests in respect of such issues;

 

–        A written request should be passed to the Secretary of the General Meeting and contain full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) and the subject matter of the speech;

 

–        The requests received by the Secretary of the General Meeting should be then passed to the Chairman of the General Meeting;

–        Each participant of the General Meeting is entitled to deliver one speech on one issue of the agenda; the number of issues of the agenda on which the participant of the General Meeting in entitled to deliver a speech is not limited;

–        The participant’s speech should be limited exclusively to the issue of agenda with respect to which the request was submitted, as well as to the subject matter indicated in the request, and continue for not more than three minutes;

–        None of the participants is entitled to deliver a speech without a permission of the Chairman of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting is entitled to interrupt the participant violating this procedure and refuse him/her the right to speak;

–        Questions from participants of the General Meeting should be passed to the Secretary of the General Meeting exclusively in writing and indicating full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) initiating the question;

 

 

–        Verbal questions and anonymous questions should not be considered;

–        The questions transferred to the Secretary of the General Meeting should then be passed to the Chairman of the General Meeting, and considered in the final part of the General Meeting, after all issues of the agenda are considered;

–        The time for answering one question received from the General Meeting participants should not exceed 5 minutes;

–        Calculating the voting results with respect to one issue of the agenda by the Ballot Committee should not exceed 10 minutes.

 

 

On issue 4:

 

4. To terminate authorities of the the following members of the Supervisory Board of PJSC “HDI strakhuvannya”: Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board), starting 29 September 2016.

 

On issue 5:

 

5.1.    To appoint the members of the Supervisory Board using cumulative voting.

5.2.    To approve terms and conditions of civil contracts with the appointed members of the Supervisory Board.

 

5.3.    To authorize the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasyvovych and the member of the Board – the Deputy Chairman of the Board Gryb Olga Petrivna to sign civil agreement with the appointed members of the Supervisory Board on behalf of the Company.

 

 

On issue 6:

 

6.    To terminate authorities of the members of the Audit Committee of PJSC “HDI strakhuvannya”: Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser  (member of the Audit Committee).

 

On issue 7:

 

7.    To appoint the members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

 

 

On issue 8:

 

8.    To change the name of of PJSC “HDI strakhuvannya” to:

 

·      Full name in Ukrainian – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».

·      Short name in Ukrainian – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

·      Full name in English – Public Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”.

·      Short name in English – PJSC “Euroins Ukraine IC”.

 

On issue 9:

 

9.1. To make amendments to the Company’s Articles of Association by its restatement.

 

9.2. To approve a new edition of the Company’s Articles of Association.

 

9.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new edition of the Company’s Articles of Association.

 

 

9.4. To authorize the Head of the Board of the Company to perform all necessary actions required for the state registration of the new edition of the Articles of Association of the Company, with a right to delegate.

 

 

On issue 10:

 

10. To make amendments to the Company’s internal regulations:

 

10.1. In connection with the change of the Company’s name and approving the new version of the Company’s Articles of Association, to recognize as terminated on 29 September 2016 the following:

 

–     Regulation on the Supervisory Board of PJSC “HDI strakhuvannya”

 

–     Regulation on the Audit Committee of PJSC “HDI strakhuvannya”

 

–     Regulation on the Board of PJSC “HDI strakhuvannya”

 

–     Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya”

 

–     Code of Corporate Governance of PJSC “HDI strakhuvannya”

 

 

10.2. To approve new versions of the following regulations from 30 September 2016:

 

–     Regulation on the Supervisory Board of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Regulation on the Audit Committee of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Regulation on the Board of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Code of Corporate Governance of PJSC “Euroins Ukraine IC”.

 

10.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new versions of:

 

–     Regulation on the Supervisory Board of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Regulation on the Audit Committee of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Regulation on the Board of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”

–     Code of Corporate Governance of PJSC “Euroins Ukraine IC”.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

Main parameters of financial and economic activity of

PJSC “HDI strakhuvannya” (thousand, UAH)

 

Найменування показника

Parameter

Період

period

2015 р.

2014 р.

Усього активів

Total assets

240543 268017
Основні засоби

Fixed assets

39230 40549
Довгострокові фінансові інвестиції

Long – term financial investments

Запаси

Stocks

670 280
Сумарна дебіторська заборгованість

Total accounts receivable

21344 25666
Грошові кошти та їх еквіваленти

Monetary funds and their equivalents

146717 172787
Нерозподілений прибуток

Non – distributed income

-77617 -83158
Власний капітал

Own capital

108320 100810
Статутний капітал

Authorized capital

71000 71000
Довгострокові зобов’язання

Long – term obligations

Поточні зобов’язання

Current liabilities

64112 111798
Чистий прибуток (збиток)

Net profit (losses)

8563 4859
Середньорічна кількість акцій (шт.)

Yearly average number of shares (units)

7100000000 7100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Number of own shares bought out during the period (units)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Total amount of funds used for buy-out of own shares during the period

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Number of employees as of the end of the period (persons)

158 163

 

Телефон для довідок: (044) 247-44-77

Telephone in case of query: (044) 247-44-77

 

Голова Правління                                                                                       О.В.Волков


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.