Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства

Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.10.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.09.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Васiл Стефанов Стефанов

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол вiд 30.09.2016р.), прийнято рiшення обрати пана Васiл Стефанов Стефанов Головою Наглядової ради з 30.09.2016р.
Васiл Стефанов Стефанов обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, не є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Березень 2013 – дотепер – Євро-Фiнанс АТ, член Ради Директорiв i Голова iнвестицiйної банкiвської дiяльностi i злиттiв та поглинань, iнвестицiй;
Березень 2013 – дотепер: Авто Юнiон Пропертiс, експерт з управлiння сiльськогосподарськими землями, Управляюча компанiя Булленд Iнвестментс РЕIТ;
Вересень 2009 – дотепер – Вiнарт Стефановi Лтд, спiввласник i керуючий директор;
Вересень 2008 – дотепер – Арконт-А Лтл / Арконт-Iнвест Лтд., Спiввласник, Фiнансовий i Бiзнес Директор – Мiжнароднi клiєнти.

30.09.2016

припинено повноваження

в.о. члена Правлiння

Косенко Євгенiй Григорович

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол вiд 30.09.2016р.) прийнято рiшення продовжити повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича до 31.12.2017р.
Косенко Євгенiй Григорович, продовжено повноваження в.о. члена правлiння до 31.12.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебуває на посадi в.о. члена правлiння з 02.11.2015р.

30.09.2016

обрано

в.о. члена Правлiння

Косенко Євгенiй Григорович

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”» (Протокол вiд 30.09.2016р.) прийнято рiшення продовжити повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича до 31.12.2017р.
Косенко Євгенiй Григорович, продовжено повноваження в.о. члена правлiння до 31.12.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
06.09.2010р. прийнятий до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду заступника начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 16.05.2011р. переведений на посаду начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 19.10.2012р. переведений на посаду начальника управлiння врегулювання збиткiв, де працює по теперiшнiй час;
02.02.2015р.- 01.05.2015р. – в.о. члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування».
02.05.2015р. – 01.11.2015р. – в.о. члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування»;
02.11.2015р. призначений в.о. члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування».

30.09.2016

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Александер Iванов Савов

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол вiд 30.09.2016р.), було прийнято рiшення обрати пана Александер Iванов Савов Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства з 30.09.2016р.
Александер Iванов Савов призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства з 30.09.2016р. на три роки, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Сiчень 2016 – дотепер: Євроiнс Iншуринс Груп АТ, фiнансовий директор;
Березень 2015 – грудень 2015: Євроiнс Iншуринс Груп АТ, голова вiддiлу звiтностi;
Березень 2014 – лютий 2015: Страхова компанiя Євроiнс АТ, заступник фiнансового менеджера;
Сiчень 2008 – лютий 2014: QBE Iншуринс (Європа) Лiмiтед – вiддiлення в Софiї, фiнансовий менеджер.