Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства

Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.01.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)2474477 (044)5290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.01.2017

припинено повноваження

в.о. члена Правлiння

Косенко Євгенiй Григорович

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 112 вiд 16.01.2017р.) прийнято рiшення припинити повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Косенка Євгенiя Григоровича з 16.01.2017р. на пiдставi заяви Косенка Є.Г.
Косенко Євгенiй Григорович, припинено повноваження в.о. члена правлiння з 16.01.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi в.о. Члена Правлiння з 02.11.2015р. по 16.01.2017р.

16.01.2017

призначено

заступник Голови Правлiння

Янко Георгiев Нiколов

22868 22868348
22868348

0

Зміст інформації:

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол № 112 вiд 16.01.2017р.), було прийнято рiшення обрати пана Янко Георгiев Нiколов на посаду Заступника Голови Правлiння, який вiдповiдно до ст.11.6 Статуту є одночасно членом Правлiння Товариства з 17.01.2017р. (перший день роботи) по 22.11.2019р.
Янко Георгiев Нiколов призначений на посаду Заступника Голови Правлiння з 17.01.2016р. по 22.11.2019р. , згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Генеральний директор Євроiнс Iншуренс [Euroins Insurance], Скопье, Республiка Македонiя; Євроiнс Iншуренс Груп [Euroins Insurance Group], що входить до складу групи ЄВРОХОЛД [EUROHOLD]
Менеджер страхових ринкiв за межами ЄС Євроiнс Iншуренс Груп [Euroins Insurance Group], що входить до складу групи ЄВРОХОЛД [EUROHOLD].