Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації euroins.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 02.02.2017р. на пiдставi Iнформацiйної довiдки щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента за вих. № 125960 iд вiд 01.02.2017р., виданої Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
– частка голосуючих (простих) акцiй Акцiонерного товариства Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя) до змiни пакета акцiй складала 99, 289608% (7049562222 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй – склала 99,316658% (7051482774 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

02.02.2017

(дата)