Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

 

 

 

Волков Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.03.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи — власника пакета акцій або зазначення «фізична особа»

Код за ЄДРПОУ — для юридичних осіб — резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності — для юридичних осіб — нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

06.03.2017

Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя)

175394058

99.316658

99.316658

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за вих. № 129035зв вiд 03.03.2017р., виданої Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», стало вiдомо про збiльшення вiдсотка голосуючих акцiй власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
— частка голосуючих (простих) акцiй Акцiонерного товариства Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя) складала 99, 316658% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, станом на дату отримання реєстру частка голосуючих (простих) акцiй складає 99,916663% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.