Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

 

 

 

Волков Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.03.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа”

Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

06.03.2017

Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя)

175394058

99.316658

99.316658

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за вих. № 129035зв вiд 03.03.2017р., виданої Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», стало вiдомо про збiльшення вiдсотка голосуючих акцiй власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
– частка голосуючих (простих) акцiй Акцiонерного товариства Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя) складала 99, 316658% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, станом на дату отримання реєстру частка голосуючих (простих) акцiй складає 99,916663% до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.