Повідомлення про проведення зборів акціонерів

Повідомлення про проведення зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» повідомляє, що 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться 12 квітня 2017 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 06 квітня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

  1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2.Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

  • Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

  • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 3 хвилин;

  • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

  • Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

  • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

  • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

  • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

  • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

  • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

  • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

  • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

  • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

  • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

4.Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

4. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

6. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

Проект рішення:

8. Прибуток отриманий ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік розподілити наступним чином:

– 5% від чистого прибутку направити на збільшення резервного капіталу Товариства;

– 95% від чистого прибутку направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

– господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

– значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 150% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ “СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Iван Дiмiтров Хрiстов (член Наглядової Ради), Радослава Нiколова Пенева (член Наглядової ради) з 12 квітня 2017 року.

11. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення:

12.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 13.04.2017р.  

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

12.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п’ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

12.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Янко Георгіев Ніколова підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради, члени Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 06 квітня 2017 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 квітня 2017 року (включно) кожні середа та п’ятниця, з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного на веб-сайті Товариства – euroins.com.ua в розділі «Для акціонерів»

12 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Голова Правління О.В.Волков