Повідомлення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради

Повідомлення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Васiл Стефан Стефанов 22868 22868348 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу № 42 вiд 12.04.2017р. чергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Васiл Стефанов Стефанов, як Голови Наглядової ради Товариства з 12.04.2017р.
Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 12.04.2017р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради Товариства з 30.09.2016р. до 12.04.2017р.
12.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Iван Дiмiтров Хрiстов 22868 22868348 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу № 42 вiд 12.04.2017р. чергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження пана Iван Дiмiтров Хрiстов, як члена Наглядової ради Товариства з 12.04.2017р.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 12.04.2017р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 30.09.2016р. до 12.04.2017р.
12.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Радослава Нiколова Пенева 22868 22868348 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу № 42 вiд 12.04.2017р. чергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження п. Радослава Нiколова Пенева, як члена Наглядової ради Товариства з 12.04.2017р.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 12.04.2017р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 30.09.2016р. до 12.04.2017р.
12.04.2017 призначено член Наглядової ради Васiл Стефанов Стефанов 22868 22868348 22868348 0
Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 42 вiд 12.04.2017р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Васiл Стефанов Стефанов членом Наглядової ради Товариства з 13.04.2017р.
Васiл Стефанов Стефанов призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства з 13.04.2017р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Березень 2013 – дотепер – Євро-Фiнанс АТ, член Ради Директорiв i Голова iнвестицiйної банкiвської дiяльностi i злиттiв та поглинань, iнвестицiй;
Березень 2013 – дотепер: Авто Юнiон Пропертiс, експерт з управлiння сiльськогосподарськими землями, Управляюча компанiя Булленд Iнвестментс РЕIТ;
Вересень 2009 – дотепер – Вiнарт Стефановi Лтд, спiввласник i керуючий директор;
Вересень 2008 – дотепер – Арконт-А Лтл / Арконт-Iнвест Лтд., Спiввласник, Фiнансовий i Бiзнес Директор – Мiжнароднi клiєнти.
30.09.2016-12.04.2017 – Голова Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”
12.04.2017 призначено член Наглядової ради Iван Дiмiтров Хрiстов 22868 22868348 22868348 0
Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 42 вiд 12.04.2017р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Iван Дiмiтров Хрiстов членом Наглядової ради Товариства з 13.04.2017р.
Iван Дiмiтров Хрiстов призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства з 13.04.2017р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, не є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Травень 2012 – дотепер: Єврохолд Болгарiя АТ, головний бухгалтер;
Грудень 2006 – квiтень 2012: БДО Болгарiя ООД , менеджер з аудиту;
30.09.2016-12.04.2017 – член Нагядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”.
12.04.2017 призначено член Наглядової ради Радослава Нiколова Пенева 22868 22868348 22868348 0
Зміст інформації:
На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 42 вiд 12.04.2017р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Радослава Нiколова Пенева членом Наглядової ради Товариства з 13.04.2017р.
Радослава Нiколова Пенева призначена на посаду члена Наглядової ради Товариства з 13.04.2017р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, не є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
Лютий 2015 – дотепер: страхова компанiя Євроiнс АТ, юридичний консультант;
Сiчень 2014 – серпень 2014: юридична фiрма адвокат Вержинiя Дакова, юридичний консультант;
Сiчень 2008 – сiчень 2014 – юридична фiрма адвокат Iван Янков, юридичний консультант;
Сiчень 2013 – сiчень 2014 – “Дексi Консалт” Лтд., юридичний консультант;
Травень 2011 – грудень 2012 – “Дексi Консалт” Лтд., адмiнiстративний секретар / працiвник по роботi з персоналом / помiчник юриста;
30.09.2016-12.04.2017 – члена Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”.