Повідомлення про схвалення значних правочинів

Повідомлення про схвалення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)2474477 (044)5290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2017 161837.22 247433.2 65.4
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р.Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
2 12.04.2017 80602.760 247433.2 32.58
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
3 12.04.2017 145600.00 247433.2 58.84
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
4 12.04.2017 85669.8 247433.2 34.6
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
5 12.04.2017 85669.8 247433.2 34.6
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
6 12.04.2017 72800 247433.2 29.42
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
7 12.04.2017 285763.00 247433.2 115.49
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
8 12.04.2017 102808.16 247433.2 41.55
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна i фiнансових ризикiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
9 12.04.2017 86360.1 247433.2 34.9
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
10 12.04.2017 86360.1 247433.2 34.9
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р.Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
11 12.04.2017 321497.588 247433.2 129.9
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна i фiнансових ризикiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
12 12.04.2017 144105.5 247433.2 58.24
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
13 12.04.2017 1325770.6 247433.2 535.8
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
14 12.04.2017 65999.89825 247433.2 26.67
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
15 12.04.2017 86500 247433.2 34.95
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
16 12.04.2017 180000.00 247433.2 72.668
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо договору перестрахування, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.