Повідомлення про утворення відокремленого підрозділу

Повідомлення про утворення відокремленого підрозділу

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
12.04.2017р. Правлiнням ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» у зв’язку з виробничою необхiднiстю було прийнято рiшення, що оформлене Протоколом № 11, утворити вiдокремлений пiдроздiл: Вiдокремлений пiдроздiл «Центр врегулювання збиткiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження:04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, лiтера А. Даний вiдокремлений пiдроздiл створюється та дiє для забезпечення частини дiяльностi Товариства (органiзацiя збору документiв по страховим випадкам тощо) та не має статусу юридичної особи.