Повідомлення про надання згоди на укладення значних правочинів

Повідомлення про надання згоди на укладення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2017 185574.9 247433.2 75
Зміст інформації:
На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 42 вiд 12.04.2017р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: господарських правочинiв з розмiщення грошових коштiв на депозитах- гранична сукупна вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.
2 12.04.2017 3850060.59 247433.2 1556
Зміст інформації:
На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 42 вiд 12.04.2017р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: значних господарських правочинiв (стосовно страхування та перестрахування), якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно) гранична сукупна вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1556% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.