Повідомлення про зміну типу товариства та найменування

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

 

 

 

Волков Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 2474477 (044)5290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

25.04.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна»

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна»

Зміст інформації:

На чергових загальних зборах акцiонерiв 12.04.2017р. було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. У зв’язку iз чим, 25.04.2017р. було внесено змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР, а саме, зареєстровано змiну найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» на Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна»