Повідомлення про зміну типу товариства та найменування

Повідомлення про зміну типу товариства та найменування

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

 

 

 

Волков Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 2474477 (044)5290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

25.04.2017

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

Зміст інформації:

На чергових загальних зборах акцiонерiв 12.04.2017р. було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. У зв’язку iз чим, 25.04.2017р. було внесено змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР, а саме, зареєстровано змiну найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “Євроiнс Україна” на Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”