Повідомлення про створення нових відокремлених підрозділів ПрАТ СК "Євроінс Україна"

Повідомлення про створення нових відокремлених підрозділів ПрАТ СК “Євроінс Україна”

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

 

 

 

Волков Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.08.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:

17.08.2017р. Правлiнням ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» з метою розширення регiональної мережi було прийнято рiшення, що оформлене Протоколом №25, утворити вiдокремленi пiдроздiли: Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 3 Днiпровської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження:49000, м. Днiпро, вул. Європейська, буд 10, примiщення 10, Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Днiпровської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Європейська, буд.10, прим-ня 10; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Запорiзької дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 69001,Запорiзька область, м. Запорiжжя, бульвар Шевченко, 18, прим-ня 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Запорiзької дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 69001,Запорiзька область, м. Запорiжжя, бульвар Шевченко, 18, прим-ня 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Київської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 123; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №3 Київської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 123; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 1 Львiвської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 79005, Львiвська область, м. Львiв, вул. К. Левицького, 9, оф. 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 2 Львiвської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 79005, Львiвська область, м. Львiв, вул. К. Левицького, 9, оф. 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Миколаївської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» мiсцезнаходження: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 13/1; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Миколаївської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 13/1; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Одеської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 65063, Одеська область, м. Одеса, вул. Сегедська, 23, оф.2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Одеської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 65063, Одеська область, м. Одеса, вул. Сегедська, 23, оф.2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Одеської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 65063, Одеська область, м. Одеса, вул.Новосельського,96; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Одеської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 65063, Одеська область, м. Одеса, вул.Новосельського,96; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Полтавської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 36000, Полтавська область, м. Полтава, пров. Романа Шухевича, 4, оф. 6,7; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Полтавської дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 36000, Полтавська область, м. Полтава, пров. Романа Шухевича, 4, оф. 6,7; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Рiвненської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 33014, Рiвненська область, м. Рiвне, вул. Степана Бандери, 65; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Рiвненської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 33014, Рiвненська область, м. Рiвне, вул. Степана Бандери, 65; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Харкiвської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Благовiщенська, 38Д, примiщення лiтера А 7; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Харкiвської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Благовiщенська, 38Д, примiщення лiтера А 7; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Херсонської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 73003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гоголя, 35Б,прим-ня 7-12, 15; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Херсонської обласної дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 73003, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гоголя, 35Б,прим-ня 7-12, 15; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Чернiвецької дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 58001, Чернiвецька область, м. Чернiвцi, вул. Братiв Руснакiв, 24/1; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Чернiвецької дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 58001, Чернiвецька область, м. Чернiвцi, вул. Братiв Руснакiв, 24/1.Данi вiдокремленi пiдроздiли створюються та дiють для забезпечення частини дiяльностi Товариства (укладання договорiв страхування, органiзацiя збору документiв по страховим випадкам тощо) та не мають статусу юридичної особи.