Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Код за ЄДРПОУ

22868348

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , вул. Велика Василькiвська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)2474477 (044)5290894

5. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 136 вiд 29.09.2017р.) прийнято рiшення припинити дiю контракту члена Правлiння – заступника Голови Правлiння Гриб Ольги Петрiвни з 30.09.2017р. у зв’язку iз закiнченням дiї контракту.
Гриб Ольга Петрiвна, припинено повноваження члена Правлiння – заступника Голови Правлiння з 30.09.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Правлiння – заступника Голови Правлiння з 03.02.2014р. по 30.09.2017р.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол № 136 вiд 29.09.2017р.), було прийнято рiшення обрати Третяк Людмилу Анатолiївну на посаду Заступника Голови Правлiння, яка вiдповiдно до ст.11.6 Статуту є одночасно членом Правлiння Товариства з 02.10.2017р. (перший день роботи) по 01.10.2018р.
Третяк Людмила Анатолiївна призначена на посаду Заступника Голови Правлiння з 02.10.2017р. по 01.10.2018р. , згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
ПрАТ «СК «УНIКА», директор дирекцiї «Херсонської обласної дирекцiї»; ПрАТ «СК «Євроiнс Україна», виконавчий директор.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 136 вiд 29.09.2017р.) прийнято рiшення припинити дiю контракту головного бухгалтера Гриб Ольги Петрiвни з 30.09.2017р. у зв’язку iз закiнченням дiї контракту.
Гриб Ольга Петрiвна, звiльнено з посади гловного бухгалтера з 30.09.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi головного бухгалтера з 04.03.2013р. по 30.09.2017р.

Вiдповiдно до Наказу № 482-к вiд 29.09.2017р. прийнято на посаду головного бухгалтера з 02.10.2017р. Гриб Ольгу Петрiвну.
Гриб Ольга Петрiвна призначена на посаду головного бухгалтера з 02.10.2017р. безстроково, згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
головний бухгалтер ТДВ “Страхова компанiя “Провiта”; головний бухгалтер ПрАТ “СК «Євроiнс Україна”; член Правлiння – заступник Голови Правлiння ПрАТ “СК «Євроiнс Україна».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

02.10.2017

(дата)