ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» повідомляє, що 27 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 9.00 год. до 9.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 23 квітня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАЗОМ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

  1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Дорофєєва Вадима Олександровича, Фарсікова Дмитра Олександровича.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2.Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

  • Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

  • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;

  • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

  • Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

  • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

  • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

  • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

  • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

  • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

  • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

  • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

  • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

  • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

4.Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Проект рішення:

6. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.

Проект рішення:

8.Покрити збитки, отримані в 2017 році за рахунок майбутніх періодів діяльності Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

– господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

– значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ “СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Iван Дiмiтров Хрiстов (член Наглядової Ради), Радослава Нiколова Пенева (член Наглядової ради) з 27 квітня 2018 року.

11. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення:

12.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 02.05.2018р.  

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

12.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п’ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

12.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Янко Георгіева Ніколова підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

13. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проект рішення:

13.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгіева підписати нову редакцію Статуту Товариства.

13.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

14. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із приведенням документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

14.1. Вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції нижчезазначені положення, затверджені на загальних зборах акціонерів 12.04.2017р.:

 • Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»

 • Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»

 • Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»

 • Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»

 • Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту:

 • Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію:

 • Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

 • Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради, члени Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 23 квітня 2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 квітня 2018 року (включно) кожні середа та п’ятниця, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (в приміщенні біля ресепшену). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відповідно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті Товариства – euroins.com.ua в розділі «Для акціонерів»

27 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на 23.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна» становить 7 100 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 7 100 000 000 штук.

Найменування показника

Період

2017

2016

Усього активів

209 512

247433

Основні засоби (за залишковою вартістю)

49 049

38242

Запаси

1 241

472

Сумарна дебіторська заборгованість

29 220

24924

Гроші та їх еквіваленти

80 836

155866

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-91 965

-73121

Власний капітал

85 448

108037

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

71 000

71000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

94 187

63939

Поточні зобов’язання і забезпечення

29 877

75457

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-29 652

183

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7100000000

7100000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,0041763380

0,0000257746

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 59 від 27.03.2018р.

(044) 247 44 77

Голова Правління О.В.Волков