Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Код за ЄДРПОУ

22868348

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)2474477 (044)5290894

5. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

euroins.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: господарських правочинiв з розмiщення грошових коштiв на депозитах- гранична сукупна вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 980 997 326, кiлькiсть голосуючих акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 980 997 326, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 6 980 997 326, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.

На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: значних господарських правочинiв (стосовно страхування та перестрахування), якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно) гранична сукупна вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 980 997 326, кiлькiсть голосуючих акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 980 997 326, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 6 980 997 326, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)