Відомості про зміну складу посадових осіб

Відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Код за ЄДРПОУ

22868348

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс

0442474477 0445290894

5. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

euroins.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол вiд 02.05.2018р.), прийнято рiшення обрати пана Васiл Стефанов Стефанов Головою Наглядової ради з 02.05.2018р.
Васiл Стефанов Стефанов обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Березень 2013 – дотепер – Євро-Фiнанс АТ, член Ради Директорiв i Голова iнвестицiйної банкiвської дiяльностi i злиттiв та поглинань, iнвестицiй;
Березень 2013 – дотепер: Авто Юнiон Пропертiс, експерт з управлiння сiльськогосподарськими землями, Управляюча компанiя Булленд Iнвестментс РЕIТ;
Вересень 2009 – дотепер – Вiнарт Стефановi Лтд, спiввласник i керуючий директор;
Вересень 2008 – дотепер – Арконт-А Лтл / Арконт-Iнвест Лтд., Спiввласник, Фiнансовий i Бiзнес Директор – Мiжнароднi клiєнти.
30.09.2016-12.04.2017 – Голова Наглядової ради ПАТ “СК “Євроiнс Україна”;
13.04.2017-27.04.2018 – Голова Наглядової ради ПрАТ”СК “Євроiнс Україна”

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

03.05.2018

(дата)