Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження:  вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 20 червня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань. Загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Лапчевського Олександра Олександровича, Кузьменко Людмилу Сергіївну.

2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення.

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

  • Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування;

  • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5 хвилин;

  • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновані пропозиції в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування за частинами пропозицій не допускається);

  • Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з цих питань. Після завершення розгляду кожного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо цих питань;

  • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника) і теми виступу;

  • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

  • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

  • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

  • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

  • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

  • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

  • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням з того питання, щодо розгляду якого подано заяву;

  • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,01 грн., загальною номінальною вартістю 4 800 000,00 грн. (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття та затвердження рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

1) Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

2) Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

7. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

1) Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2) Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 14 червня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 20 червня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або з відповідного торговельного, банківського чи судового реєстру іноземної держави або його належним чином завірену копію, копію статуту юридичної особи або його належним чином завірену копію;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонер (його представник) має звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (в приміщенні біля ресепшену), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Волков Олександр Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Акціонери відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22.05.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 100 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 100 000 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

Голова Правління О.В.Волков