Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство „Страхова компанiя „Євроiнс Україна”
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Велика Василькiвська, будинок 102
4. Міжміський код, телефон та факс 044-247-44-77 044-247-44-77
5. Електронна поштова адреса irina.kovalyova@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїhttps://euroins.com.ua/uk/category/news-uk/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
За результатами проведення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства „Страхова компанiя „Євроiнс Україна” 01.10.2018 (Протокол № 165 вiд 01.10.2018) було прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Заступника Голови Правлiння Третяк Людмили Анатолiївни, яка, вiдповiдно до норм ст. 11.6 Статуту ПрАТ «СК «Євроiнс Україна», є одночасно членом Правлiння Товариства, до 01.10.2019 р.
Третяк Людмила Анатолiївна була призначена на посаду Заступника Голови Правлiння з 02.10.2017 р. на один рiк, протоколом засiдання Наглядової ради № 165 вiд 01.10.2018 термiн повноважень подовжено до 01.10.2019 р.; згоду на розкриття паспортних даних Третяк Л.А. не давала; часткою в статутному капiталi емiтента (ПрАТ «СК «Євроiнс Україна») не володiє (0%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:

 • ПрАТ «СК «УНIКА», директор дирекцiї «Херсонської обласної дирекцiї»;
 • ПрАТ «СК «Євроiнс Україна», виконавчий директор.
  III. Підпис
  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Найменування посади Волков Олександр Васильович
  Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  02.10.2018
  (дата)