Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 31.10.2018

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 31.10.2018

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження:  вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 31 жовтня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань. Загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Дорофєєва Вадима Олександровича, Моісєєва Ігоря Святославовича, Крамінську Тетяну Григорівну.

2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;

Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;

Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

4. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1) У зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4) Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 25 жовтня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 31 жовтня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (в приміщенні біля ресепшену), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Волков Олександр Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Акціонери відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 03.10.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 100 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 100 000 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

Голова Правління О.В.Волков