Повідомлення про результати проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2018

Повідомлення про результати проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2018

Підсумки голосування
на Позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
31.10.2018 р.

Місце проведення зборів Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 102, зал засідань
Дата проведення зборів 31.10.2018 р.
Час початку реєстрації учасників зборів 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів 09 год. 45 хв.
Час відкриття зборів 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складений станом на 24 годину 25.10.2018 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 3 акціонери, яким в сукупності належить 7 100 000 000 голосуючих простих іменних акцій.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 3 особи, а саме:
 акціонер – Акціонерне товариство Євроінс Іншуринс Груп (Болгарія), що володіє 6 980 997 326 простими іменними акціями, що становить 98,323906 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, від імені та в інтересах якого діє:

представник Губенко Іван Васильович (діє на підставі довіреності від 24.10.2018 р.), який має право на 709 999 999 голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,999999986% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
довірена особа акціонера Ніколов Янко Георгіев (діє на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг), який має право на 6 270 997 327 голосуючих простих іменних акцій, що становить 88,323906014 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
 акціонер – Ніколов Янко Георгіев, що володіє 48 402 674 простими іменними акціями, що становить 0,681727 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих простих іменних акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 7 029 400 000 голосів.
Кворум зборів становить – 99,005633 %.

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
4. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Рішення загальних зборів з 1-го, 2-го та 3-го питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 4-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»
Проект рішення:
1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Дорофєєва Вадима Олександровича, Моісєєва Ігоря Святославовича, Крамінську Тетяну Григорівну.
2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 7 029 400 000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
З першого питання порядку денного прийняте рішення:
1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Дорофєєва Вадима Олександровича, Моісєєва Ігоря Святославовича, Крамінську Тетяну Григорівну.
2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

По другому питанню порядку денного «Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».»
Проект рішення:
Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
Підсумки голосування:
«ЗА» – 7 029 400 000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
З другого питання порядку денного прийняте рішення:
Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».»
Проект рішення:
Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:
– Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
– Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
– Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
– Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
– Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;
Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 7 029 400 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
З третього питання порядку денного прийняте рішення:
Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:
– Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
– Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
– Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
– Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
– Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;
Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

По четвертому питанню порядку денного «Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»
Проект рішення:
1) У зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3) Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.
4) Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 7 029 400 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
З четвертого питання порядку денного прийняте рішення:
1) У зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3) Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.
4) Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.