Шановні акціонери!

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 102, м. Київ, 03150 (далі по тексту – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 10 січня 2019 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102, зал засідань. Загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Фарсікова Дмитра Олександровича, Губенка Івана Васильовича, Дорофєєва Вадима Олександровича.
2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
Проект рішення:
Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
Проект рішення.
Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

 

 • Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування;
 • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5 хвилин;
 • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновані пропозиції в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування за частинами пропозицій не допускається);
 • Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з цих питань. Після завершення розгляду кожного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо цих питань;
 • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника) і теми виступу;
 • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
 • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
 • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
 • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
 • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням з того питання, щодо розгляду якого подано заяву;
 • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;
 • Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ “СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Iван Дiмiтров Хрiстов (член Наглядової Ради), Радослава Нiколова Пенева (член Наглядової ради) з 10 січня 2019 року.
5. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Проект рішення:
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
6. Призначення Голови Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ніколова Янко Георгіева.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради та Головою Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
Проект рішення:
7.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 11.01.2019р.
7.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради та Головою Наглядової Ради.

7.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п’ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством, розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 5500 (п’ять тисяч п’ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
7.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Третяк Людмилу Анатоліївну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 03 січня 2019 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 10 січня 2019 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або з відповідного торговельного, банківського чи судового реєстру іноземної держави або його належним чином завірену копію, копію статуту юридичної особи або його належним чином завірену копію;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонер (його представник) має звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (в приміщенні біля ресепшену), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Волков Олександр Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.
Акціонери відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.12.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 100 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 100 000 000 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».
Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

Голова Правління О.В.Волков