Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння Волков Олександр Васильович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.01.2019
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102
4. Код за ЄДРПОУ
22868348
5. Міжміський код та телефон, факс
0442474477 0445290894
6. Електронна поштова адреса
euroins@euroins.com.ua

 

  1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

 

 


Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02.11.2018 71000000 1683567.99 72683567.99 Збiльшення статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв 7268356799 100
Зміст інформації:
04.01.2019р. емiтент отримав вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» за вих № 169144зв вiд 03.01.2019р.
Дата державної реєстрацiї змiн до статуту, пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу, 02.11.2018р.
Рiшення про збiльшення статутного капiталу було прийнято 20.06.2018р. на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс Україна», шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, з метою розмiщення на депозитних рахунках для покращення лiквiдностi компанiї в сумi 4 800 000,00грн.
Розмiр статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про його збiльшення 71 000 000,00грн.
Розмiр статутного капiталу емiтенту пiсля збiльшення статутного капiталу – 72 683 567,99грн.
Сума, на яку збiльшився статутний капiтал – 1 683 567,99грн.
Частка, на яку збiльшився статутний капiтiл – 2,371222521%
Кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату отримання емiтентом iнформацiї про кiлькiсть голосуючих акцiй вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» складає 7 268 356 799 штук, що складає 100% у загальнiй кiлькостi акцiй емiтента.