Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_11.01.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_11.01.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння Волков Олександр Васильович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.01.2019
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102
4. Код за ЄДРПОУ
22868348
5. Міжміський код та телефон, факс
0442474477 0445290894
6. Електронна поштова адреса
euroins@euroins.com.ua

 

  1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.01.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Васiл Стефанов Стефанов 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу № 48 вiд 10.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Васiл Стефанов Стефанов – представника акцiонера, як Голови Наглядової ради Товариства з 10.01.2019р.
Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради Товариства з 02.05.2018р. до 10.01.2019р., припинено повноваження у зв’язку iз переобранням членiв Наглядової Ради Товариства.
10.01.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Iван Дiмiтров Хрiстов 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу № 48 вiд 10.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження пана Iван Дiмiтров Хрiстов- представника акцiонера, як члена Наглядової ради Товариства з 10.01.2019р.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 02.05.2018р. до 10.01.2019р., припинено повноваження у зв’язку iз переобранням членiв Наглядової Ради Товариства.
10.01.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Радослава Нiколова Пенева 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу № 48 вiд 10.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження п. Радослава Нiколова Пенева- представника акцiонера, як члена Наглядової ради Товариства з 10.01.2019р.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 02.05.2018р. до 10.01.2019р., припинено повноваження у зв’язку iз переобранням членiв Наглядової Ради Товариства.
10.01.2019 обрано член Наглядової ради Нiколов Янко Георгiев 22868348 0.665936
Зміст інформації:
На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Нiколова Янко Георгiев членом Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р.
Нiколов Янко Георгiев обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
з лютого 2009р. по 31.12.2015р. працював на посадi Генерального директора Євроiнс Iншуренс [Euroins Insurance], Скопье, Республiка Македонiя,
з 17.01.2017р. по 10.01.2019р. працював на посадi заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «Євроiнс Україна»
10.01.2019 обрано член Наглядової ради Iван Дiмiтров Хрiстов 22868348 0
Зміст інформації:
На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Iван Дiмiтров Хрiстов членом Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р.
Iван Дiмiтров Хрiстов обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Травень 2012 – дотепер: Єврохолд Болгарiя АТ, головний бухгалтер;
30.09.2016-12.04.2017 – член Наглядової ради ПАТ “СК “Євроiнс Україна”.
13.04.2017-27.04.2018 – член Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”
02.05.2018-10.01.2019 – член Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна»
10.01.2019 обрано член Наглядової ради Радослава Нiколова Пенева 22868348 0
Зміст інформації:
На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Радослава Нiколова Пенева членом Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р.
Радослава Нiколова Пенева обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
Лютий 2015 – дотепер: страхова компанiя Євроiнс АТ, юридичний консультант;
Сiчень 2014 – серпень 2014: юридична фiрма адвокат Вержинiя Дакова, юридичний консультант;
30.09.2016-12.04.2017 – член Наглядової ради ПАТ “СК “Євроiнс Україна”;
13.04.2017-27.04.2018 – член Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”;
02.05.2018 – 10.01.2019 – член Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”.
10.01.2019 обрано Голова Наглядової ради Нiколов Янко Георгiев 22868348 0.665936
Зміст інформації:
На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), прийнято рiшення обрати пана Нiколов Янко Георгiев Головою Наглядової ради з 11.01.2019р.
Нiколов Янко Георгiев обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
з лютого 2009р. по 31.12.2015р. працював на посадi Генерального директора Євроiнс Iншуренс [Euroins Insurance], Скопье, Республiка Македонiя,
з 17.01.2017р. по 10.01.2019р. працював на посадi заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «Євроiнс Україна»
10.01.2019 звільнено заступник Голови Правлiння Нiколов Янко Георгiев 22868348 0.665936
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради № 171 вiд 10.01.2019р. прийнято рiшення припинити дiю контракту заступника Голови Правлiння Нiколова Янко Георгiев з 10.01.2019р.
Заступника Голови Правлiння п. Нiколов Янко Георгiев Товариства звiльнено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi заступника Голови Правлiння Товариства з 17.01.2017р. до 10.01.2019р., звiльнено за угодою сторiн вiдповiдно до ч.1 ст.36 КЗпПУ.
10.01.2019 призначено заступник Голови Правлiння Калита Вячеслав Iванович 22868348 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради № 171 вiд 10.01.2019р. прийнято рiшення призначити на посаду заступника Голови Правлiння Калиту Вячеслава Iвановича з 11.01.2019р.
Калита Вячеслав Iванович обраний на посаду заступника Голови Правлiння з 11.01.2019р. по 10.01.2020р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
05.02.2013 – 13.01.2015, Головний бухгалтер ПРАТ «АIГ Україна»
16.04.2015 – до сьогоднi, Член Правлiння – Фiнансовий директор ПРАТ «Європейське Туристичне Страхування».