ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Дата складання повідомлення: 19 04 2019
число місяць рік
Порядок подання:
первинне повідомлення Х
зміни у повідомленні c

 

Інформація про підприємство, що становить суспільний інтерес

1 Повне найменування підприємства, що становить суспільний інтерес (інформація із затверджених установчих документів): Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»
2 Скорочене найменування підприємства, що становить суспільний інтерес (інформація із затверджених установчих документів (за наявності)): ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
3 Ідентифікаційний код юридичної особи: 22868348

 

Інформація щодо суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

1 Статус суб’єкта аудиторської діяльності Аудитор c Аудиторська фірма Х
2 Прізвище, ім’я, по батькові аудитора
2.1 Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр)
3 Найменування, організаційно-правова форма аудиторської фірми: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БДО”
3.1 Номер реєстрації у Реєстрі: 2868
3.2 Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації: –
4 Ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань аудиторської фірми: 20197074
5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність
6 Тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, що передбачається у договорі щодо аудиту фінансової звітності: 1 рік
7 Інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
Обмеження відсутні Х Обмеження наявні c
Повідомляємо про намір укласти договір про аудит фінансової звітності із зазначеним у цьому Повідомленні суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та підтверджуємо, що інформація (дані), наведена(і) у цьому Повідомленні, є достовірною(ими) та повною(ими) станом на дату її (їх) подання.

У разі виникнення будь-яких змін в інформації (даних), зазначеній(их) у цьому Повідомленні, про такі зміни буде повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

 

Керівник підприємства,
що становить суспільний інтерес
____________________
(підпис)
Волков Олександр Васильович
(прізвище, ім’я, по батькові)
 

Примітки:

1. Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємства, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (далі – Повідомлення), підприємство, що становить суспільний інтерес, надсилає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в паперовому та електронному вигляді відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року N 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 789/19527.

Повідомлення у вигляді електронного документа складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначеного окремим документом нормативно-технічного характеру.

2. У разі виникнення змін в інформації (даних), зазначеній(их) у Повідомленні, такі зміни мають бути повідомлені підприємством, що становить суспільний інтерес, протягом 10 робочих днів з дня їх виникнення, а щодо інформації (даних), яку (які) підприємство отримує від суб’єкта аудиторської діяльності, – протягом 10 робочих днів з дня отримання підприємством інформації про такі зміни.

3. Заповненню підлягають усі позиції встановленої форми Повідомлення відповідно до статусу суб’єкта аудиторської діяльності, крім позиції з позначкою “за наявності”.

4. Дата складання Повідомлення зазначається арабськими цифрами у такій послідовності: число – два знаки, місяць – два знаки, рік – чотири знаки.

5. У рядку “Порядок подання” Повідомлення відповідна позиція, а саме: “первинне повідомлення” (у разі укладання договору на виконання суб’єктом аудиторської діяльності першого завдання з аудиту фінансової звітності) та “зміни у повідомленні” (у разі заміни суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, або продовження строку (зміни тривалості виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності) виконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з аудиту) заповнюється позначкою “х”.

6. Пункти 1,7 Повідомлення заповнюються позначкою “х” у відповідному полі.

7. У пункті 6 Повідомлення зазначається тривалість (кількість років) виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, що передбачається у договорі про аудит фінансової звітності, з урахуванням вимог статті 30 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” (далі – Закон), яка розраховується з першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого підприємства, що становить суспільний інтерес.

Після закінчення строку виконання аудиторського завдання, визначеного у частині першій статті 30 Закону, підприємство, що становить суспільний інтерес, може продовжити строк виконання суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, завдання з аудиту і в разі такого продовження зобов’язане подати зміни до Повідомлення протягом 10 робочих днів з дня виникнення таких змін.

Після закінчення строку максимальної тривалості виконання аудиторського завдання, визначеного у частині четвертій статті 30 Закону, підприємство, що становить суспільний інтерес, не має права продовжувати строк виконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з аудиту і повинно подати нове Повідомлення про іншого суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги.

8. У разі якщо заповнене Повідомлення займає більше ніж одну сторінку, кожна сторінка Повідомлення засвідчується підписом керівника підприємства, що становить суспільний інтерес.

9. Повідомлення, які заповнені з порушенням, повертаються з обґрунтуванням причин повернення підприємству, що становить суспільний інтерес.