Показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150,

у зв’язку з проведенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування», які відбудуться 27 лютого 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 1-й поверх, конференц-зал (Бізнес-центр FIM Center), додатково повідомляє уточнені показники фінансово-господарської діяльності Товариства :

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2012 р. 2011 р.
Усього активів 192873 82157
Основні засоби 42438 33495
Довгострокові фінансові інвестиції 2992 1443
Запаси 165 330
Сумарна дебіторська заборгованість 6443 4875
Грошові кошти та їх еквіваленти 140110 40296
Нерозподілений прибуток (-77551) (-74940)
Власний капітал 95302 54107
Статутний капітал 71000 70000
Довгострокові зобов’язання       —
Поточні зобов’язання 71542 2690
Чистий прибуток (збиток) (-196) (-18001)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7005737705        —
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)        —
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду        —
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 136       152

Телефон для довідок: (044) 247-44-77                               ПрАТ «ХДІ страхування»