Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування»

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22868348
1.4 Місцезнаходження емітента 03150, мiсто Київ, Червоноармiйська, 102
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-44-77 (044) 529-08-94
1.6 Електронна поштова адреса емітента svetlana.kurmelova@hdi.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
1.8 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

2. Текст повідомлення

 

14.08.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування» (Протокол № 58) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Дирекцiя продажiв корпоративним клiєнтам публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування».
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 03150, мiсто Київ, вул. Горького, 123.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення — Правлiння товариства.
Мета утворення — надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл — надання послуг у сферi страхування вiдповiдно до одержаних лiцензiй.

 

3. Підпис

Голова правлiння Проскурiна Анна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.