ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

  Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 18 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування» відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 18 квітня  2014 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 14.04.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 14.04.2014 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Анна Проскуріна або уповноважена нею інша особа.

18 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1)                  Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)                  Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3)                  Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4)                  Звіт Правління ПрАТ «ХДІ страхування» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ХДІ страхування» у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5)                  Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування» про її діяльність у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6)                  Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7)                  Затвердження річного звіту ПрАТ «ХДІ страхування», річних результатів діяльності, річного балансу ПрАТ «ХДІ страхування» за 2013 рік.

8)                  Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ХДІ страхування» за 2013 рік.

9)                  Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

10)               Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

11)               Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

12)               Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

13)               Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування».

14)               Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування».

15)               Обрання Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування».

16)               Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування

17)               Про схвалення рішень Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2013 р.

year of 2013

2012 р.

year of 2012

Усього активів 182069 197458
Основні засоби 41033 42438
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 278 164
Сумарна дебіторська заборгованість 10550 6443
Грошові кошти та їх еквіваленти 89251 140110
Нерозподілений прибуток -80680 -77551
Власний капітал 95511 95302
Статутний капітал 71000 70000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 15655 71541
Чистий прибуток (збиток) -29 -195
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7100000000 7005737705
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 166 136

Телефон для довідок: (044) 247-44-77                               ПрАТ «ХДІ страхування»